phào trần

Tuyển Việt Nam đá giao hữu với Afghanistan: Phép thử của ông Park【phào trần】:Trận giao hữu với Afgha