Western b-wu lei được truyền để xây dựng 3-0 Alvatt Tây Ban Nha để đưa cánh cửa đến cửa

West B-Wu Lei đã truyền tải để xây dựng Alvatt 3-0 của Tây Ban Nha để giành được cánh cửa.